Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (Γμέρος) Πράξις 46-47-60-65

            Πράξις 46
Εν Μυγδαλιά σήμερον τη  7η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 1952  ημέραν Κυριακήν και ώραν 6 .30 απογευματινήν συνελθόν το Κοινοτικόν Σ. εις τακτικήν συνεδρίασιν κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου με καθορισμένον θέμα;Ανάληψιν εκ του ταμείου της Κοινότητος ίσου ποσού  προς  αγορά των κάτωθι βιβλίων της Κοινότητος ως           και γραφικής ύλης, ως στερούμενον το Κ Γραφείον των ανωτέρω1/ Δια την αγοράν δύο πρωτοκόλων του Κοινοτικού γραφείου, κοινού  και εμπιστευτικού, βιβλίου ενταλμάτων, ....