Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

  
   Πράξις 4η  28.6.1950
Έν Μυγδαλιά σήμερον την 28 του μηνός Ιουνίου του έτους 1950, ημέραν της εβδομάδος Τετάρτην οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αποτελούντες το Κοινοτικόν Συμβούλιον Μυγδαλιάς, συνήλθον σήμερον τη προσκλήσει του Προέδρου της κοινότητος Μυγδαλιάς εις τον συνήθη τόπον συνεδριάσεων.

Λαβών πρώτος ο πρόεδρος της Κοινότητος Μυγδαλιάς τον λόγον εισηγείται......