Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

O Κ Ο Μ Π Ο Λ Η Σ 1912-2003Του ΒΑΓΓΕΛΗ Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

«Έν Μυγδαλιά σήμερον την δεκάτην πέμπτην (15)του μηνός Δεκεμβρίου του έτους χίλια έννιακόσια πεντήκοντα δύο (1952) ήμέραν της έβδομάδος Δευτέραν και ώραν 9ην πρωϊνήν, συνήλθεν το Κ. Συμβούλιον Μυγδαλιάς είς τακτικήν συνεδρίασιν και εις αίθουσαν Κ. Γραφείου, δυνάμει της υπ’ αριθ 36/ 10-12-52 προσκλήσεως του Προέδρου της Κοινότητος Μυγδαλιάς και δυνάμει της υπ΄ αριθ. 24813/26-11-52 έπειγούσης διαταγής Νομαρχίας Αρκαδίας. Το Κ. Συμβούλιον εύρέθη έν άπαρτία δια της παρουσίας άπάντων των μελών του......