Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (Γμέρος) Πράξις 46-47-60-65

            Πράξις 46
Εν Μυγδαλιά σήμερον τη  7η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 1952  ημέραν Κυριακήν και ώραν 6 .30 απογευματινήν συνελθόν το Κοινοτικόν Σ. εις τακτικήν συνεδρίασιν κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου με καθορισμένον θέμα;Ανάληψιν εκ του ταμείου της Κοινότητος ίσου ποσού  προς  αγορά των κάτωθι βιβλίων της Κοινότητος ως           και γραφικής ύλης, ως στερούμενον το Κ Γραφείον των ανωτέρω1/ Δια την αγοράν δύο πρωτοκόλων του Κοινοτικού γραφείου, κοινού  και εμπιστευτικού, βιβλίου ενταλμάτων, ....
μελανοδοχείων. Δια την αγοράν δύο  δεσμίδων χάρτου γραφής, 200 φακέλλων , μια οκάς  σητιλόζας ,1 κιλού γόμας, δύο κονδυλοφόρων,  τριών μολυβίων   ενός  περφορατέρ, 20 φακέλλων Dosie, ενός ταμπόν ενός βιβλίου πράξεων κοιν. Συμβουλίου, 10 κόλλες στυπόχαρτου, 30 κόλες καρμπόν, ενός  κιλού μελάνης, 15 πέννες, 1 κώδικα Νομοθεσίας περί Δήμων και Κοινοτήτων. Ενός βιβλίου ληξιαρχικη Γάμου, ενός βιβλίου Ληξιαρχική Γεννήσεων και σφραγίδα πρωτοκόλλου.
Δια την αγοράν των ως άνω  βιβλίων  και γραφικης ύλης προυπολογίζει  δρχ 500.000.{Πεντακοσίας χιλιάδας]
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίασις και υπογράφεται ως έπεται.
Ο Πρόεδρος                                                                      Τα μέλη
Αγγ  Κων/λος                                                Α Γιαννόπουλος Γ Σταθόπουλος
                                                                                           Γ Κομπόλης


          Πράξις  47
Έν Μυγδαλιά σήμερον την 7ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 1952 ημέραν Κυριακήν και ώραν 7η  απογευματινήν συνελθόν το Κοινοτικόν Συμβούλιον είς τακτικήν συνεδρίασιν  κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου  αυτού με καθορισμένον θέμα και είς τον συνήθη τόπον συνεδριάσεως { αίθουσα Κοινοτικού γραφείου] .
Θέμα : Ψήφισις των εξόδων παραστάσεως Προέδρου της Κοινότητας Μυγδαλιάς.
Το Κοινοτικόν Συμβούλιον μετά μακράν συζήτησιν και εφ’ ω πάντων αντηλλάγησαν αι γνώμαι.
1/ Δια παράστασιν Προέδρου είς συνοδείαν των παρά των Σ.Ε.Ο κληροτών Κοινότητος είς Δημητσάνα.
2/ Δια παράστασιν Προέδρου Κοινότητος είς Τρόπαια Γορτυνίας εις Διαμαρτυρίαν δια την Λίμνην Λάδωνα.
3/  Εις παράσταση Προέδρου  εις προσορινά μέτρα εις θέσιν Γουβιά δια υπεράσπισιν  Κοινοτικού εδάφους.
4/ Δια την παραλαβήν δολωμάτων  ακρίδας από την Κοινότητα  είς Βυτίνα.
5/ Δια την παραλαβήν εργαλείων του Δρόμου Μυγδαλιά-Βαλτεσινίκου είς Τρίπολιν.
Δια τας ως άνω παρουσιάσεις και παραστάσεις Προέδρου προς θεώρησιν των ληξ. βιβλίων είς Βαλτεσινίκον το Κοινοτικόν Συμβούλιον ψηφίζει δραχμάς δια τον κ. πρόεδρον Κοινότητος Αγγελήν Κων/πoυλον δρχ πεντακοσίας χιλιάδας ομοφώνως.
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίασις και υπογράφεται ως έπεται.

   Ο Πρόεδρος                                                               Τα Μέλη
Αγγ.Κων/πουλος                                            Γ Σταθόπουλος Γ Κομπόλης
                                                                         Α Γιαννόπουλος
                                       
                                                                                                                                                     


            Πράξις  60

Εν Μυγδαλιά σήμερον την 26 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 1953 ημέρα πέμπτην και ώραν 3ην απογευματινήν συνελθόν το Κοινοτικόν Συμβούλιον είς τακτικήν συνεδρίασιν κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου και είς τον συνήθη τόπον συνεδριάσεων { αίθουσα Κ. Γραφείου]  με καθορισμένον θέμα.
Το Κ Συμβούλιον ευρέθη εν απαρτία δια της παρουσίας  των κάτωθι υπογεγραμμένων μελών.
Θέμα : Διαπλάτηνσις των κυριοτέρων οδών εντός του χωρίου Μυγδαλιά.
Το Κ Συμβούλιον λαβών υπ΄ όψιν την πρότασιν του Προέδρου αυτού, τα καθημερινάς διενέξεις των κατοίκων που είναι είς τινα μέρη άδύνατος η διάβασις δύο συναντηθησομένων ζώων , την γενικήν αγανάκτησιν των χωρικών  ομοφώνως αποφασίζει και εγκρίνει την διαπλάτηνσιν των κάτωθι κυριοτέρων οδών.
1/ Από την πλατεία της Κοινότητος προς βρύσην και εκείθεν προς άκρη χωρίου και προς αμπέλους όπου σημειούται η μεγαλύτερη κίνησις  προς ύδρευσιν των κατοίκων της κοινότητος και δια μετακόμιση της παραγωγής των αμπέλων.  Πλάτος της οδού 5 μέτρων , όντος και του εδάφους επικλινούς.
2/ Από της πλατείας της κοινότητος και προς ρέμα και βρύση Λιάσκοβα, όπου και ο υδρόμυλος, αποτελούντος και τούτου πολυσύχναστον  δρόμον, δια ζώα και ποίμνια. Πλάτος πέντε μέτρων.
3/ Από πλατεία της Κοινότητος προς Μαλαπερδέϊκο αλώνι, όπου ημιτελής αμαξιτή οδός προς Βαλτεσινίκο  σε πλάτος 4 μέτρων.
4/ Από πλατεία Κοινότητος προς Κυράς γεφύρι 4 μέτρα.
5/ Από πλατεία Κοινότητος προς Πολυδερέϊκα  3 μέτρα.
6/ Από οικίας κληρονόμων Ανάστου Κων/πούλου προς συνοικίαν Παπαδέϊκα 3 μέτρα.
7/ Από οικία Αντων. Βασιλοπούλου και προς Καλόγερου αλώνι 3 μέτρα.
8/ Από πλατείας Κοινότητος και προς οικίαν Γούργαρη και από πλατεία προς οικίαν κληρονόμων Παν Νταρζάνου  3 μέτρα.
9/ Από δυο ρέμματα και προς κακό λαγκάδι ένθα η διάβασις των ποιμνίων τέσσερα  {4]  μέτρα.
Εφ’  ω και συνετάγη η παρούσα πράξις και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίασις και υπογράφεται ως έπεται.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
Γ Κομπόλης                                                                    Γ Α Σταθόπουλος
                                                                                          Κ  Ροζής


                   Πράξις 65η 22.5.1953

Εν Μυγδαλιά σήμερον την 22ν του μηνός Μαίου και ώραν 10ην πρωϊνήν συνελθόν το Κοινοτικόν Συμβούλιον εις έκτακτον συνεδρίασιν κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού και ευρεθέν εν απαρτία κατόπιν της παρουσίας των κάτωθι υπογεγραμμένων μελών, και εις αίθουσαν του Κοινοτικού Γραφείου με θέμα μόνο.- Θέμα: Ανάληψιν δραχμών 2.250.000 {Δυο εκατομμύρια διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων] εκ του ταμείου της Κοινότητάς μας προς επισκευήν της Κοινοτικής οδού Μυγδαλιάς Κερπινής.-

Ο Πρόεδρος ανέπτυξεν το ως άνω θέμα εις το Κοινοτικόν Συμβούλιον επιστήσας την ανάγκην της αναλήψεως του ποσού τούτου δια την επισκευήν του ως άνω δρόμου.
Μη επαρκισάσης της χρηματικής προαιρετικής συμβολής των κατοίκων της Κοινότητος έκ δρχ 4.200.000, άτινα οι κάτοικοι μόνοι των και οικιοθελώς συγκέντρωσαν και διέθεσαν ταύτα προς διάνοιξιν της Κοινοτικής οδού από Μυγδαλιά  προς Κερπινή δια μπολτόζας και παρισταμένης ανάγκης πλήρως αποκατάστασις της οδού ταύτης, δια πολτόζας. όντος αναγκαίου του ποσού του ως ανω ποσού δια την πληρωμήν 3 ημερών της πολτόζας λαμβανούσης 750.000 ημερεσίως.
Παρακαλεί το Κοινοτικόν Συμβούλιον όπως αποφασίσει.
Το Κοινοτικόν Συμβούλιον σκεφθέν ομοφώνως, όπως γίνει η ανάληψις των δύο εκατομμυρίων διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων δρχ άτινα θα χρησιμοποιηθούν δια την πληρωμήν  αποκληστικώς και μόνον της πολτόζας δια 3 {τρία] ημερομίσθια ταύτης, προς δρχ 750.000 ημερεσίως ίνα επισκευασθή η ανωτέρω οδός από Μυγδαλιά-Κερπινή.
Το ως άνω ποσόν θέλει επιβαρύνει το κεφ 4ον αρθ . 5 του προυπολογισμού της Κοινότητος Μυγδαλιάς χρήση 1952-1953 εις την κατανομασίαν εξόδων του ως άνω προϋπολογισμού.
Λόγω δε της απολύτου ανάγκης δια ταχείαν εξυπηρέτησιν και επειδή η πολτόζα ευρίσκεται είς την οδόν Κερπινής- Μυγδαλιάς και φεύγοντας είναι δύσκολον να επανέλθη, και επειδή η επισκευή του ανωτέρω δρόμου τυγχάνει αναγκαία δι ο αποφαίνεται  η παρούσα απόφασις να διαβιβασθή εις Νομαρχίαν Αρκαδίας δι εκτάκτου κομιστού, με την παράκλησιν όπως ο κος Νομάρχης Αρκαδίας προβή εις την άμεσον εγκρισίν της.
Μη Υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίασις και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος                                                              Τα μέλη
Γ Κομπόλης                                       Γ Σταθόπουλος-Κ Ροζής-Α Γιαννόπουλος
                                                                                    Αγγ.Κων/λος4 σχόλια:


 1. Ο διακαής πόθος για τη σύνδεση του χωριού με αμαξητό δρόμο ήταν τότε το πρώτο μέλημα χωριού και ηγεσίας. Είδαμε και την οικονομική συνεισφορά των φτωχών πατεράδων μας. Με εντυπωσίασε "ο κομιστής"που θα πήγαινε την πράξη στον Νομάρχη για έγκριση. Πάθος και συντονισμός αξιέπαινα. Βλέπω κάτω από την πράξη τα ονόματα.
  Μου φαίνονται χτεσινοί, δεν πιστεύω ότι μας λείπουν. Αιώνια η Μνήμη τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. Την Πράξη 60 του Κ.Σ. τη θεωρώ από τις σημαντικότερες.
  Πολλοί βλέποντας τους δρόμους του Χωριού σήμερα, όπου μπορεί παντού να πηγαίνει αυτοκίνητο, το θεωρούν κάπως αυτονόητο. Ήταν όμως το δυσκολότερο έργο που έφερε σε πέρας το Κ.Σ. της Κοινότητας. Οι δρόμοι τότε ήσαν όλοι σοκάκια, η κίνηση προβληματική.Ο Βαγγέλης έχει γράψει για τις δυσκολίες της κυκλοφορίας. Για τη διαπλάτυνση όμως κανείς δεν προσέφερε ούτε σπιθαμή κήπου του. Για απαλλοτρίωση βέβαια ούτε λόγος. Πού τα οικονομικά για κάτι τέτοιο! Έγιναν οι καυγάδες των καυγάδων και με την επιμονή και υπομονή τους, με υποσχέσεις και φοβέρες, έπεισαν τους περισσότερους να ενδώσουν. Οι δρόμοι σταδιακά έγιναν, ελάχιστοι πατριώτες ήσαν αρνητικοί μέχρι τέλους.
  Και μια εξομολόγηση: Μία από κείνες τις ημέρες μου ζήτησε ο μακαρίτης ο Κομπόλης τη διαπλάτυνση του δρόμου εις βάρος του κήπου μας. Του απάντησα αμέσως με ένα ξερό και σκληρό ΟΧΙ! Θυμάμαι το λυπημένο ύφος του. Ίσως δεν το περίμενε από μένα αυτό το κοφτό ΟΧΙ, για το οποίο έχω μετανοήσει. Αργότρεα βέβαια επιτρέψαμε κι έγινε ένας κεντρικός δρόμος του χωριού. Θεωρώ πάντως ότι τον λύπησα κι εγώ
  μαζί με δεκάδες άλλων συγχωριανών. Δεν ήσαν λοιπόν καθόλου εύκολα τα πράγματα τότε. Μόνο το μεράκι τους βοηθούσε, κάτι που λείπει εντελώς σήμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. Η πράξη 47 μου θύμισε το σύννεφο των ακρίδων που κατέτρωγαν ότι πράσινο υπήρχε στη φύση την ανοιξη κι έκανε τον τόπο να μοιάζει σα νεκρομένο. Τότε η αντίστασή μας ήταν να μαζευόμαστε σχεδόν όλοι άνδρες και παιδιά του χωριού και με κλάρες από δένδρα να χτυπάμε τις ακρίδες να τις εξοντώσουμε!! Τέτοιες δυνατότητες υπήρχαν(!), γι αυτό και ματαιοπονούσαμε. Η πράξη μιλάει για δολώματα, Θα ήταν σε άλλη εποχή.

  Δεν κατέχω τίποτε από την διαφιλονικία για κοινοτικό έδαφος στα Γουβιά. Αν γνωρίζει κανείς κάτι, μας ενημερώνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 4. Γελάω με την πρώτη πράξη.Τόσες πένες, τόσο μελάνι, τόσες κόλλες αναφοράς κλπ. Δεν μας λένε αν υπήρξε ομοφωνία γι αυτά τα έξοδα!
  Ποιος τολμάει να παραβάλει αυτη την Πράξη με ανάλογες που έγιναν στις μέρες μας; Απέχουν όσο οι έντιμοι απ' τα λαμόγια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή