Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

  
   Πράξις 4η  28.6.1950
Έν Μυγδαλιά σήμερον την 28 του μηνός Ιουνίου του έτους 1950, ημέραν της εβδομάδος Τετάρτην οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αποτελούντες το Κοινοτικόν Συμβούλιον Μυγδαλιάς, συνήλθον σήμερον τη προσκλήσει του Προέδρου της κοινότητος Μυγδαλιάς εις τον συνήθη τόπον συνεδριάσεων.

Λαβών πρώτος ο πρόεδρος της Κοινότητος Μυγδαλιάς τον λόγον εισηγείται......
  την υπ αριθμ 3023/20/6/50 επείγουσαν διαταγήν της Νομαρχίας,
ίνα αποφανθεί εάν επιθυμεί την πληρωμήν  των αγροφυλάκων εις χρήμα  ή εις είδος  ως κατά τον παλαιότερον χρόνον και 2/ τον αριθ. των αγροφυλάκων.


Το κοινοτικόν συμβούλιον σκεφθέν, και λαβόν  υπ όψιν του την υπέρογκον φορολογίαν είς ην υποβάλλονται οι κάτοικοι δια την είς χρήμα καταβολήν είς το ταμείον αγροφυλακής  την πίεσιν ην εξασκούν τα αγρονομικά όργανα έναντι των αγροτών  και την παραπομπήν τούτων ενώπιον του ειρηνοδικείου, όταν αδυνατούν να καταβάλλουν αμέσως το προς την αγροφυλακήν χρέος των.

2/ Το γογγυσμόν των κατοίκων της ημετέρας κοινότητος, οίτινες δεν παύουν  καθημερινώς να ασχολούνται με συζητήσεις ίνα εξεύρουν τρόπον αποφυγής από το ταμείον αγροφυλακής και πληρώνουν κατά τον παλαιότερον χρόνον.

                 

                                                αποφαίνεται ομοφώνως

                                                            Γνωμοδοτεί

1/  Όπως η αμοιβή των αγροφυλάκων της  περιοχής Μυγδαλιάς καθορισθεί δια το οικονομικόν έτος 1950-51 εις αντιμισθίαν εις είδος οριζόμενον δια της παρούσης εις τετρακοσίας «400»  οκάδας σίτου και 200 οκάδας αραβοσίτου  δι έκαστον αγροφύλακα.

2/ Ότι είς την περιφέρειαν της περιοχής ημών  χρειάζονται δυο αγροφύλακες τακτικοί δια την κανονικήν φύλαξιν  των αγροτικών κτημάτων.

   Εφ’ ω συνετάγη η παρούσα και υπογράφεται ως έπεται.

    Ο  Πρόεδρος                                                  Τα μέλη                                                                                                                                                         

  Αγγ. Κωνσταντινόπουλος                               1/ Γ Α Σταθόπουλος

                                                                             2/ Κ Ροζής ή  Μπαρούνης                  

                        Πράξις 6

Εν Μυγδαλιά σήμερον την 24 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 1950,ημέραν Κυριακήν συνελθόν το Κοινοτικόν Συμβούλιον της Κοινότητος Μυγδαλιάς,  κατόπιν της προσκλήσεως του πρεσβυτέρου, κατόπιν της από 11/10/50 και της υπ’ αριθμ. 14490 Διαταγής Νομαρχίας Αρκαδίας και, ευρισκόμενον εν απαρτία, εψήφισαν παρόντων των κάτωθι υπογεγραμμένων μελών. 
Ομοφώνως εξέλεξαν δια φανεράς ψηφοφορίας  Πρόεδρον τον κ. Γεώργ.  Α. Σταθόπουλον, Αντιπρόεδρον τον κ. Αγγ. Χ. Κων/πουλον.

Μη  υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίασις και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Αντιπρόεδρος

Γ. Σταθόπουλος                                                Αγγ .Κωνσταντινόπουλος


                                                                        Τα μέλη

                                                                        Νταρζάνος Φώτιος

                                                                        Αγγελής Βασιλόπουλος

Πράξις Κοιν Συμβουλίου 19

Έν Μυγδαλιά την 6ην Αυγούστου του έτους 1951, ημέραν Δευτέραν και ώρν 10ην π.μ.συνελθόν το Κοιν. Συμβούλιον της Κοινότητος Μυγδαλιάς, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου εν τω Κοιν.  γραφείω κείμενον εις θέσιν  Μυγδαλιά και εις τινα αίθουσαν του Δημοτικού Σχολείου και απαρτιζόμενον εκ των
 1/  Αγγελή Χρ. Κωνσταντινοπούλου Προέδρου
 2/  Κων/νου Φουσέκα Αντιπρόεδρον 
 5/ Γεωργίου Κομπόλη  ή Πολύδερα
 4/ Αντωνίου Κων. Γιαννοπούλου ή Φλεβάρη και 
5ον Γεωργίου Αντ. Σταθοπούλου με θέμα συζητήσεις και επιβολή προσωπικής εργασίας είς τους άρρενας από ηλικίας 18 ετών έως 65 ετών. 2ον  είς όλας τας αγάμους γυναίκας από 18 ετών έως 40 και 3ον είς άπαντα τα υποζύγια της Κοινότητας.


Το Κοιν. Συμβούλιον ευρεθέν εν απαρτία δια της παρουσίας απάντων των μελών και ύστερα από διαλογικήν συζήτησιν,  αποφασίζει και επιβάλλει προσωπικήν εργασίαν είς μεν τους άρρενας από ηλικίας  18 ετών έως 65 ετών, ήτοι εις τους γεννηθέντας κατά το έτος 1887 έως 1934 συμπεριλαμβανομένων ,δέκα «10» ημερομίσθια.

2/ Είς έκαστον υποζύγιον επιβάλλει προσωπικήν εργασίαν δύο «2»  ημερομίσθια είς έκαστον. Εξαιρουμένων των επιτόκων και των απολύτως αποδεδειγμένων ανικάνων και 3ον/ είς δε τας αγάμους γυναίκας και από ηλικίας 18 ετών έως τεσσαράκοντα , τέσσαρα ημερομίσθια «4»

Η ως άνω επιβαλλομένη προσωπική εργασία θέλει αρχίσει από την 16ην Αυγούστου  ε.ε μέχρις 20ης Σεμτεβρίου ε.ε  και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου δια την διάνοιξιν της αμαξιτής οδού από Μυγδαλιάς και μέχρι της θέσεως Πορρί Κοινότητος Βαλτεσινίκου.

Το Συμβούλιον εγκρίνει την ως άνω πράξιν παμψηφεί ως προς τους άρρενας και υποζύγια .  Ως προς την επιβαλλομένην  προσωπικήν εργασίαν των γυναικών δεν εγκρίνει μόνον ο Κοιν Σύμβουλος Γεώργιος Σταθόπουλος.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίασις .

Εφ’ ω συνετάγη η παρούσα και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα μέλη

Αγγ. Κωνσταντινόπουλος                                     Γ  Κομπόλης         
                                                                                Α  Γιαννόπουλος                                                                                                                            Γ Σταθόπουλος
                                                                                 Κ Φουσέκας 

F  Εις περίπτωσιν που οιοσδήποτε ήθελεν να μην εκτελέσει την επιβαλλομένην εις αυτόν προσωπικήν εργασίαν, τον  υποχρεώνει να πληρώνει δι έκαστον ημερομίσθιον είκοσι πέντε «25000» χιλ. δραχμές .
 Η 10ήμερη προσωπική εργασία είναι άνευ αμοιβής.

Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη                                                    


                                                                                                                                                                             

7 σχόλια:


 1. Οι Πράξεις των κοινοτικών Συμβουλίων είναι η ιστορία του χωριού μας, όπως την έγραψε η περασμένη γενιά των Γλανιτσιωτών. Μας θυμίζουν τα προβλήματα εκείνης της εποχής, που τα περισσότερα ήσαν και σοβαρά και βλέπομε πώς τα αντιμετώπιζαν οι κοινοτικοί κι ο κόσμος.Για την προσωπική εργασία έχω εμπειρία γιατί συμμετείχα σε μερικές, ιδίως στις Γούρνες. Είχαμε κέφι και ελπίδα. Ήταν η ομαδικότερη προσπάθεια που έχω ιδεί και γινόταν με ξινιάρια,αξίνες φτυάρια και μερικές βαριές. Χρόνια ομοθυμίας!...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. Έχω απορία για την 6 πράξη του Δ.Σ.
  Πρέπει να προέκυψε ύστερα από κάποια
  ανωμαλία. Μήπως κάποιος έχει γνώση
  περί αυτού να μας ενημερώσει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. Είχανε και λοστούς και μερικούς δυναμίτες
  και...παλαμίδες(;)Τότε είχανε πολλή θέληση,
  πείσμα θάλεγα, να σπάσουν την απομόνωσή τους.
  Όταν κατεβαίνουμε τις Γούρνες με τα ωραία Ι.Χ.
  μας, πάει άραγε η σκέψη μας σε Κείνους και τα υποζύγιά τους
  και τις Προσωπικές Εργασίες τους; Μάλλον όχι!...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 4. Δηλαδή ο κάθε αγροφύλακας έπαιρνε 1 οκά και 38 δράμια
  καλαμπόκι και 219 δράμια σιτάρι την ημέρα! Φτωχοί μεν αλλά πλουσιότεροι από πολλούς στο χωριό. Πώς τα μάζευαν άραγε και πότε; Η Πράξη δε μας διαφωτίζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 5. Μνημονεύω εδώ τα ονόματα όσων αγροφυλάκων θυμάμαιστην τύχη: Μπογάτσας,Κατσαφάνας,Καπέτας,Καραλής,Κόλιας Νίκος Μπρής,Δημητράκης Μπαρούνης,Γιάννης Μπρης............. Κάποιους θα ξέχασα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 6. κι ο παναγιωτάκης νταρζάνος, του βλασοθανάση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή